Visit Trangdenonline
Tuy rằng có hô hào bộ máy Nhà nước là "đầy tớ" phục vụ nhân dân, chủ quyền thuộc về nhân dân. Nhưng trong thực tế tình trạng Nhà nước vẫn là cái cơ quan ban ơn bố thí cho nhân dân chứ không phải cơ quan phục vụ nhân dân. (Trung tướng Trần Độ)
Nhập vào tên login và password
Login
Password

Hit Counters